موتورهای گشتاور مستقیم

مناسب و بهینه برای عملکردهای کم سرعت، گشتاور بالا و دقیق

– عملکرد دقت بالا با انکودر وضوح بالا (>۱۰۰۰)
– گشتاور زیاد
– طرح شفت تو خالی یا سوراخ بدر
– کابردهای متنوع (مختلف)

محصول
اندازه فلنج
گشتاور مجاز
سرعت مجاز/ماکزیمم
خروجی مجاز
مدل انکودر
MDM-DE60D
۲۹۰
۶۰/۱۸۰ N.M
۲۰۰/۳۰۰ rpm
۱,۲۵۷ W
۲۰ bit single turn serial encoder (Biss/ absolute)
MDM-DE40D
۲۹۰
۴۰/۱۲۰ N.M
۲۰۰/۳۰۰ rpm
۸۳۸ W
۲۰ bit single turn serial encoder (Biss/ absolute)
MDM-DD34D
۲۳۰
۳۴/۱۰۲ N.M
۲۰۰/۴۰۰ rpm
۷۱۲ W
۲۰ bit single turn serial encoder (Biss/ absolute)
MDM-DD22D
۲۳۰
۲۲/۶۶ N.M
۲۰۰/۴۰۰ rpm
۴۶۱ W
۲۰ bit single turn serial encoder (Biss/ absolute)
MDM-DD12D
۲۳۰
۱۲/۳۶ N.M
۲۰۰/۴۰۰ rpm
۲۵۱ W
۲۰ bit single turn serial encoder (Biss/ absolute)
MDM-DC18D
۱۷۵
۱۸/۵۴ N.M
۲۰۰/۴۰۰ rpm
۳۳۷ W
۲۰ bit single turn serial encoder (Biss/ absolute)
MDM-DC12D
۱۷۵
۱۲/۳۶ N.M
۲۰۰/۵۰۰ rpm
۲۵۱ W
۲۰ bit single turn serial encoder (Biss/ absolute)
MDM-DC06D
۱۷۵
۶/۱۸ N.M
۲۰۰/۵۰۰ rpm
۱۲۶ W
۲۰ bit single turn serial encoder (Biss/ absolute)
MDM-DB09D
۱۳۵
۹/۲۷ N.M
۲۰۰/۵۰۰ rpm
۱۸۸ W
۲۰ bit single turn serial encoder (Biss/ absolute)
MDM-DB06D
۱۳۵
۶/۱۸ N.M
۲۰۰/۵۰۰ rpm
۱۲۶ W
۲۰ bit single turn serial encoder (Biss/ absolute)
MDM-DB03D
۲۹۰
۶۰/۱۸۰ N.M
۲۰۰/۳۰۰ rpm
۱,۲۵۷ W
۲۰ bit single turn serial encoder (Biss/ absolute)