مدل هایی که برای این نوع سرووموتور تا کنون ارائه شده است عبارت است از: