عمده محصول FASTECH در حال حاضر به عنوان موتور درایو و کنترل کننده موقعیت به ۳۴ کشور اروپایی و آسیای شرقی صادر می شود. این مجموعه شامل ۱۳ نماینده انحصاری در هر منطقه می باشد. در مجموع با ۴۰ نماینده جهانی FASTECH به باار جهانی راه پیدا کرده است.

وب سایت FASTECH