موتور خطی استاندارد                 موتور خطی ۳x400VAC

فیلم از دستگاه بسته بندی با سروو موتور خطی

موتور خطی