Motor- Series- P10-70

سیستم موتورهای خطی با نیروی بالا

با موتورهای خطی سری P10-70، لینموت (LinMot) محدوده محصولات خود را با موتورهای بزرگتر و قوی تر برای ۳x400VAC و نیروهای بالاتر از ۲۵۰۰ نیوتن، گسترش داد. پنج گروه مختلف موتور از ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ نیوتن طیف گسترده ای از کاربردهای با توان بالا و بار سنگین را پوشش می دهند. این موتورها توسط سروودرایوهای جدید سری E1400 با فید باس (Field bus) و رابط اترنت صنعتی (industrial Ethernet Interfaces) کنترل می شوند. درایوهای E1400 مستقیماً از برق متناوب (AC) با محدوده ورودی ۳x340VAC…480VAC تامین می شوند.

P10-70x80

ps10-70x80u-bl-qj_d01_winkel_smallmotor-spicification

P10-70x160

PS10-70x160u-bl-qj_winkel_small
electrical-specification

P10-70x240

PS10-70x240u-bl-qj-d01_winkel_smallthermal-specification

P10-70x320

PS10-70x320u-bl-qj-d01_winkel_smallmechanical-specification

P10-70x400

PS10-70x400u-bl-qj_winkel_smallstrokes