لینکان
شرکت لینکان آسیا برای جابجایی افراد، به خصوص منطبق با خواسته ها و نیازهای مردم آسیا به وجود آمد.
اسم شرکت از حروف اول انگلیسی علملگر های خطی، با ترکیب اسم کان که در زبان چینی به معنای میل به برطرف کردن نیازهای مشتری و اندیشه دستیابی به آینده موفق می باشد تشکیل شده است.

توسعه محصولات

تجارت آن از کمک تولید کننده تایوانی در زمینه موتوری کردن تخت های بیمارستانی شروع شد. از سال ۱۹۹۰، لینکان شامل صنایع مراقبتی و درمانی به مدت ۱۵ سال گردیده است. از سال ۱۹۹۸ شرکت لینکان بعضی از ایده ها را تبدیل به محصولات جدید کرده است. تولید انبوه آن از سال ۲۰۰۰ شروع شده است.

وب سایت لینکان